Zvolte jazyk

Registrace do Českého národního registru inženýrů

Prošlé

Standardy a rozdělení dat do sekcí a kategorií je na evropské úrovni definováno FEANI a na národní úrovni Českým národním řídícím výborem – engineerING card. Žadatel/ka o vydání profesní karty inženýra se může ucházet o kartu a o registraci do Českého národního registru inženýrů jenom elektronicky použitím této webové stránky. K žádosti doloží požadované skenované dokumenty a to např. diplomy, certifikáty, potvrzení o dalším vzdělávání, potvrzení od zaměstnavatele apod. Dále žadatel/ka dokládá čestné prohlášení, že skenované dokumenty odpovídají platným a originálním dokumentům.

Po uhrazení registračního poplatku kancelář – engineerING card zkontroluje, jestli doložené informace jsou v souladu s požadavky na vydávání profesní karty inženýra a ověří je. V případě nesrovnalostí tyto budou konzultovány s Českým národním řídícím výborem – engineerING card. V případě objevení podvodných údajů nebo dokumentů žádost bude okamžitě vyloučena z registrace.

Po ověření žádosti a její akceptování žadatel/ka obdrží dopis s profesní kartou inženýra a osobním heslem ke vstupu do Českého národního registru inženýrů. V Českém národním registru inženýrů jsou uložena všechna data, které si do registru žadatel nahrál a uložil přes tuto webovou stránku. Použitím hesla si držitel karty může kdykoli aktualizovat svoji osobní složku v registru.

Přihlášení

Ověření