Zvolte jazyk

Požadavky pro udělení profesní karty inženýra a přijetí do Národního registru inženýrů

Prošlé

Minimálním požadavkem pro schválení žádosti o vydání profesní karty inženýra je úspěšné ukončení standardního inženýrského programu na vysoké škole technického zaměření nebo aplikovaných věd uznávané státem. Žadatel/ka musí mít minimálně ukončený bakalářský cyklus.

Další informace, které se zaznamenávají do žádosti jsou profesní praxe a další vzdělávání. Tyto data nejsou podmínkou pro získání karty a můžou se průběžně doplňovat.
Český národní řídící výbor – engineerING card má poslední slovo při rozhodování o dosaženém vzdělání, praxi a dalším vzdělávání.

Poznámka:
V České republice mají právo žádat o vydání profesní karty inženýra absolventi druhého (SCD) a třetího (TCD) vzdělávacího cyklu Boloňského systému, tedy absolventi magisterských inženýrských programů ukončených titulem Ing. a absolventi doktorského studia ukončeného titulem CSc., Ph.D. podle dosavadního stavu akreditace FEANI - Evropské federace inženýrských národních asociací.
V současné době probíhají jednání o doplnění akreditovaných magisterských programů o programy bakalářské.

Klasifikace informací na profesní kartě inženýra

Vzdělání – sekce A

Rozdělení studijních inženýrských programů je v souladu s novým vysokoškolským vzdělávacím systém v Evropě (Boloňský proces). Obsahuje 3 kategorie, které odpovídají 3 vzdělávacím cyklům Boloňského systému:

 •  A1 odpovídající prvnímu cyklu (FCD) – bakalářský cyklus
  Bakalářské studijní inženýrské programy na vysokých školách a studijní programy aplikovaných věd na univerzitách ukončené titulem Bc. v České republice
 • A2 odpovídající druhému cyklu (SCD) – navazující magisterský (inženýrský) cyklus
  Navazující magisterské studijní inženýrské programy na vysokých školách a studijní programy aplikovaných věd na univerzitách ukončené titulem Ing. v České republice
 • A3 odpovídající třetímu cyklu (TCD) – doktorský cyklus
  Doktorské studium ukončené titulem CSc., Ph.D.

Profesní praxe – sekce B

 • B1 soukromý sektor
 • B2 veřejná správa
 • B3 osoba samostatně výdělečně činná

Celoživotní profesní vzdělávání - sekce C

 • C1 odborná školení / semináře s osvědčením o účasti
 • C2 odborná školení / semináře se závěrečnou zkouškou 
 • C3 profesní kvalifikace s certifikátem

Uznávání vysokoškolských studijních programů (sekce A)

V České republice jsou uznávány studijní inženýrské programy, které jsou uvedeny na indexu FEANI. Při prozkoumávání žádostí jsou automaticky tyto vysokoškolské programy brány na vědomí. V ostatních případech jsou vysokoškolské studijní programy ukončené titulem předloženy k jednotlivému posouzení Českému národnímu řídícímu výboru - engineerING card.

Platí obecné pravidlo, že žádosti o profesní kartu inženýra jsou obvykle předloženy v zemi, kde žadatel absolvoval příslušné inženýrské studium.

V jednotlivých případech vysokoškolské studijní programy absolvované v zahraničí mohou být také akreditovány za předpokladu, že:

 • minimálně jeden inženýrský studijní program je absolvovaný na vysoké škole (univerzitě) uznané evropskou zemí, nebo
 • podstatnou část profesní praxe žadatel získal v zemi, kde o kartu žádá, nebo
 • pokud příslušná země žadatele nevydává profesní kartu inženýra

 Uznání zahraničních vysokoškolských studijních programů probíhá v zásadě tak, že jejich přezkoumání provádí Český národní řídící výbor – engineerING card případ od případu podle klasifikačních kritérií.

Jsou však tři možné výjimky:

 • pokud žadatel/ka ukončil/a své inženýrské studium v několika evropských zemích, pak si může požádat o vydání karty v jedné z těchto zemí
 • pokud žadatel/ka získal/a z větší části inženýrskou praxi v evropské zemi x, může požádat o kartu také v zemi x, ačkoliv studium ukončil/a v evropské zemi
 • pokud evropská země, kde žadatel/ka ukončil/a studium, nevydává profesní kartu inženýra, může o ní požádat v jiné zemi, pokud možno v místě trvalého pobytu nebo s trvalým zaměstnáním; příslušná země svobodně rozhodne o kladném vyřízení a poplatku

Vše shora uvedené se týká evropských zemí.

Uznání profesní praxe (sekce B)

Oblast profesní kompetence v sekci B je rozdělena do tří kategorií. Profesní praxe není podmínkou pro získání profesní karty inženýra a tedy profesní kartu inženýra mohou získat absolventi i bez ní. Avšak podmínkou pro zápis praxe v sekci B je úspěšné přiřazení do sekce A.

Sekce B - profesní praxe - slouží jako doklad o profesní praxi nositele karty jako inženýra. Zde se pro uznání praxe použije referenční model obsahující seznam inženýrských činností vypracovaný FEANI. Český národní řídící výbor zpracovává seznam inženýrských činností na základě referenčního modelu. Žadatelé musí předložit reference, popř. potvrzení od zaměstnavatele.

Podmínkou pro uznání jedné z kategorií B1, B2 nebo B3 a jejich uvedení na profesní kartě inženýra je ověřený doklad profesní praxe v celkové délce minimálně dvou let v jedné z těchto kategorií.

Uznání celoživotního profesního vzdělávání (sekce C)

Třetí oblastí profesní kompetence je celoživotní profesní vzdělávání, které je na kartě obsaženo v sekci C. Při podání žádosti o profesní kartu inženýra nejsou doklady o celoživotním vzdělávání vyžadovány, ale mohou být předloženy žadatelem. Celoživotní profesní vzdělávání může zahrnovat technická, mezioborová a průřezová témata. Všechna technická a průřezová kvalifikační vzdělávací opatření sloužící pro udržování a zvyšování kvalifikace inženýrů, jsou uznávána jako celoživotní profesní vzdělávání. Individuální a vnitropodnikové vzdělávání mohou být také uznávány.

Přihlášení

Ověření